Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Výstupy projektu


Modul:
01 - Kurzy pro geodety/zeměměřiče
Právní aspekty odborného studia na středních školách [prezentace]
Seznámení s moderní přístrojovou technikou
Globální navigační satelitní systémy [prezentace]
Laserové skenování [prezentace]
Totální stanice a digitální nivelační přístroje [prezentace]
Moderní přístrojová technika 1 – učební text [prezentace]
Moderní přístrojová technika 2 – učební text [prezentace]
Praktické použití kartografického software pro tvorbu map Praktické použití kartografického software pro tvorbu map [prezentace]
OCAD 11 - hlavní menu [prezentace]
Tvorba mapy - mapové značky [prezentace]
Tvorba mapy - editace, kresba, tisk [prezentace]
Pracovní listy 1 [prezentace]
Pracovní listy 2 [prezentace]
Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem
Návod na obsluhu GNSS Trimble R4 [prezentace]
Návod na obsluhu TS Trimble M3 [prezentace]
Ukázky práce s moderní přístrojovou technikou, registrace měřených dat [prezentace]
Návod na zpracování vzorové úlohy [prezentace]
Teorie a použití digitální fotogrammetrie
Digitální měřické komory pro pozemní fotogrammetrii [prezentace]
Základní pojmy digitální fotogrammetrie [prezentace]
Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu
Výpočty v bodovém poli [prezentace]
Podrobné měření [prezentace]
Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy
CAD systémy [prezentace]
Základy kresby, AccuDraw [prezentace]
Multičáry, buňky a kóty [prezentace]
Kresba DKM [prezentace]
Evidence a inventarizace v programu MISYS
Návod pro práci v programu MISYS View [prezentace]
Pracovní list 1 – Základy práce v programu MISYS [prezentace]
Internetové aplikace – přehled odkazů [prezentace]
ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu tematických a účelových map
Geografické informační systémy [prezentace]
Pracovní prostředí ArcGIS [prezentace]
Použití nadstaveb pro práci s digitálními modely terénu
Základy práce v programu ArcGIS – 3D Analyst [prezentace]
Tvorba DMT [prezentace]


Modul:
02 - Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Metrologie a inženýrská geodézie [prezentace]
Budování a revize podrobného bodové pole [prezentace]
Státní mapová díla [prezentace]
Geodetické základy [prezentace]
Právní úpravy v KN
Katastrální zákon [prezentace]
Nový občanský zákoník [prezentace]
Zeměměřické orgány [prezentace]
Geodetické práce pro KN [prezentace]


Modul:
03 - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměřeného na zeměměřické inženýry
Dálkový přístup do katastru nemovitostí
Dálkový přístup do katastru nemovitostí – historie českých katastrů [prezentace]
Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí [prezentace]
Dálkový přístup a katastr nemovitostí [prezentace]
Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí [prezentace]
Pozemkové knihy a církevní restituce
Veřejné knihy [prezentace]
Digitalizace veřejných knih [prezentace]
Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN [prezentace]
Nový katastrální zákon a listiny o nemovitostech
Nový katastrální zákon a listiny o nemovitostech [prezentace]
Geometrický plán příloha listiny o nemovitosti [prezentace]
Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon [prezentace]


Modul:
04A - Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance stavebních firem
Katastr nemovitostí jako veřejná listina [prezentace]
Geometrický plán [prezentace]
Pozemkové knihy [prezentace]
Převody nemovitostí [prezentace]
Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí [prezentace]
Vytyčování hranic pozemků [prezentace]
Učební texty [prezentace]


Modul:
04B - Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání
Metrologický řád
Metrologický řád [prezentace]
Metrologický řád ČÚZK [prezentace]
Vyhláška č 264 [prezentace]
Bodová pole [prezentace]
Geometrický plán [prezentace]
Vytyčování staveb a hranic pozemků
Vytyčovací sítě [prezentace]
Vytyčování staveb a hranic pozemků [prezentace]
Stanovování ploch bytových a nebytových prostor [prezentace]
Zápisy v KN, věcná břemena [prezentace]
Povinnosti vlastníků [prezentace]


Modul:
05 - Zpracování vzdělávacích modulů pro úředníky státní správy a místní samosprávy
Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor [prezentace]
Státní mapové dílo [prezentace]
Obnova katastrálního operátu [prezentace]
Geodetická část projektové dokumentace stavby [prezentace]
Bodová pole [prezentace]
Národní geoinformační infrastruktura
Národní geoinformační infrastruktura – prezentace [prezentace]
Národní geoinformační infrastruktura – text [prezentace]
Pozemkové knihy [prezentace]
Zastavěné území obce [prezentace]
Vypisování Výběrových řízení v geo-oborech [prezentace]