Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Aktivity projektu


Modul:
01 - Kurzy pro geodety/zeměměřiče

Cílová skupina:
výkonní geodeti, zeměměřičtí inženýři, pracovníci stavebních firem provádějící vyměřování a zakládání staveb, úředníci státní správy, katastrálních úřadů a další zájemci o nové technologie v oblasti zeměměřictví
Koordinátor:
Ing. Jaroslav Růžek
Rozsah:
54 vyučovacích hodin
Místo konání:
SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 300/7, 190 00 Praha
Obsah:
Seznámení s moderní přístrojovou technikou (4 hod.) GNSS - Globální Navigační Satelitní Systémy, laserové skenování a totální stanice a nivelační přístroje
Praktické použití kartografického software pro tvorbu map (6 hod.) Grafické uživatelské rozhraní, tvorba mapy - mapové značky, export a tisk mapy
Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem (6 hod.) Obecně registrace a přenos dat z moderních geodetických přístrojů, seznámení se s výpočetními programy Groma, Kokeš, Geus, seznámení se s grafickým programem Microstation a Atlas a praktická ukázka zpracování a cvičení.
Teorie a použití digitální fotogrammetrie (6 hod.) Základní pojmy digitální fotografie - vznik obrazu, základy práce s digitálním fotoaparátem - pořízení snímků pro vyhodnocení, zpracování snímků metodou jednosnímkové fotogrammetrie - tvorba fotoplánu, základy vyhodnocení metodou průsekové fotogrammetrie
Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) (12 hod.) Základní geodetické výpočty, cvičení typových úloh
Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy (8 hod.) Základy kresby v CAD systému, režimy a aplikace nájezdů, manipulace s prvky, práce s výkresy a rastry, parametry a struktura DKM a komunikace Groma - Microstation
Evidence a inventarizace v programu MISYS (4 hod.) Zobrazení geografických dat pomocí MISYS-View, základy práce v programu MISYS - pasport Katastr nemovitostí, použití dalších pasportů programu MISYS a internetové aplikace
ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu tematických a účelových map (6 hodin) Definice a části GIS, geoprvek a jeho informace, ukládání prostorových a popisných dat, nástroje pro editaci dat, topologie a základní topologická pravidla, tvorba tematických a účelových map
Použití nadstaveb pro práci s digitálními modely terénu (ArcGIS- 3D Analyst) (2 hod.) Nadstavba 3D Analyst,digitální modely terénu (rastrové, TIN), analýzy DMT a interpolační techniky


Modul:
02 - Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Cílová skupina:
zeměměřičtí inženýři usilující o získání úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. A vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.
Koordinátor:
Ing. Jiří Drozda
Rozsah:
16 vyučovacích hodin + 5 hodin konzultací
Místo konání:
zasedací místnost VÚGTK, v.v.i., Ústecká 98, 205 66 Zdiby
Obsah:
obsah modulu je stanoven okruhy stanovenými v zákoně č. 200/1994Sb. a vyhlášce ČÚZK č. 31/1995Sb. Požadované okruhy byly rozděleny do sedmi lekcí konzultačních seminářů.
Metrologie a inženýrská geodézie - terminologie, měřicí metody ve výstavbě - vytyčování a měření, geometrická přesnost ve výstavbě kontrola přesnosti.
Budování a revize podrobného bodové pole - podrobné měření polohopisu, přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy, postupy při vytyčení prostorové polohy staveb, polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení.
Státní mapová díla - technickohospodářské mapování, základní mapa ČR velkého měřítka, obnova katastrálního operátu, zobrazení polohopisu katastrální mapy, geografické informační systémy.
Geodetické základy - geodetické referenční systémy, geodetické základy, měřické metody určování polohy a výšky.
Právní úpravy v KN - právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, právní úprava zeměměřictví, ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí, obsah a členění KN, vedení a správa KN.
Zeměměřické orgány - historie zeměměřických orgánů, druhy působnosti zeměměřických orgánů (územní, regionální, celostátní), Český úřad zeměměřický a katastrální (působnost. úkoly, odpovědnost), Zeměměřický úřad, Katastrální úřady a pracoviště, katastrální inspektoráty.
Geodetické práce pro KN - vytyčování hranic pozemků, geometrické plány.


Modul:
03 - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměřeného na zeměměřické inženýry

Cílová skupina:
zeměměřiči s vysokoškolským vzděláním a úředníci státní správy a místní samosprávy, kteří v rámci svých služebních povinností pracují s KN
Koordinátor:
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Obsah:
Dálkový přístup do katastru nemovitostí - historie vedení a přístupu do katastru nemovitostí, právní aspekty přístupu do katastru nemovitostí, současný stav vedení katastru a možnosti přístupu do něho, územní identifikace a adresy v katastru nemovitostí, popis jednotlivých funkcí, rozdíl mezi dálkovým přístupem a nahlížením do KN, praktická cvičení a zpracování typových úloh.
Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí - nová právní úprava katastrálního zákona, důvody změn, nový občanský zákoník, nové pojetí nemovité věci, předmět evidence v KN, druhy zápisů a vkladové řízení, poznámky spornosti, věcná břemena, zástavní práva, majetková práva, ukázky jednotlivých druhů zápisů.
Pozemkové knihy a církevní restituce - veřejné knihy, jejich rozdělení a význam, Pozemkové knihy a předchozí evidence, struktura zápisů do PK, Knihovní vložka x výpis z KN, seznamy k PK, vkladné listiny, poznámky a prenotace, Sbírka listin k PK, přídělové řízení, evidence církevního majetku, srovnávací výstupy, požadavky na osoby povinné při církevních restitucích, stav digitalizace pozemkových knih a zemských desek.
Nový katastrální zákon a listiny o nemovitostech - nová právní úprava katastrálního zákona, důvody změn, nový občanský zákoník, nové pojetí nemovité věci, předmět evidence v KN, druhy zápisů a vkladové řízení, poznámky spornosti, věcná břemena, zástavní práva, majetková práva, ukázky jednotlivých druhů zápisů, geometrický plán, jeho účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování.
Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon - Důvody rekodifikace občanského práva v oblasti absolutních majetkových práv - východiska rekodifikace, kritické překonání dřívějších ustanovení, principy nového stavu, Věcná břemena obecná ustanovení o služebnostech, nabytí služebnosti, právní poměry ze služebnosti, některé pozemkové služebnosti - služebnost inženýrské sítě, opora cizí stavby, služebnost okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost stezky, průhonu a cesty, právo pastvy, užívací právo, požívací právo, služebnost bytu, zánik služebnosti, reálná břemena.


Modul:
04A - Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance stavebních firem a pracovníků v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání

Cílová skupina:
pracovníci realitních kanceláří, notáři a zaměstnanci bankovních institucí poskytující hypoteční úvěry
Koordinátor:
Ing. Jana Mansfeldová
Rozsah:
13 vyučovacích hodin
Místo konání:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby
Obsah:
Katastr nemovitostí jako veřejná listina - Závaznost katastru nemovitostí, vyhotovování a publicita veřejných listin, zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), právo stavby, právo služebnosti, vlastnická a jiná věcná práva, Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, předmět evidence KN, přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení.
Geometrický plán - účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování
Pozemkové knihy - Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam, Pozemkové knihy a předchozí evidence, struktura zápisů do PK, Knihovní vložka x výpis z KN, seznamy k PK, vkladné listiny, poznámky a prenotace, Sbírka listin k PK, přídělové řízení a zákony k PK, význam PK v současnosti, výmazy starých pohledávek a břemen.
Převody nemovitostí - převody, znalci a odhadci nemovitostí, cena a hodnota nemovitostí podklady pro oceňování, administrativní cena a tržní cena.
Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí - práce v terénu a ZPMZ - (Záznam Podrobného měření změn), náležitosti a zpracování geometrického plánu nejčastější nedostatky při tvorbě GP.
Vytyčování hranic pozemků - podklady pro vytyčení, práce v terénu, zpracování a protokol o vytyčení hranic pozemku, souhlasná prohlášení vlastníků o vytyčené hranici pozemku.


Modul:
04B - Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance stavebních firem a pracovníků v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání

Cílová skupina:
stavbyvedoucích a dalších pracovníci na stavbách při zakládání staveb, vedení předepsané dokumentace a geodetických podkladů pro kolaudace staveb
Koordinátor:
Ing. Jana Mansfeldová
Rozsah:
22 vyučovacích hodin – tři výukové dny
Místo konání:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby
Obsah:
Metrologický řád - Struktura a zákonná ustanovení v oblasti metrologie ve vazbě na EU, systém národních norem ČSN a jejich platnost, ustanovení o normalizaci a standardizaci měřidel, metrologický řád resortu ČÚZK, povinnosti měřičů při měření (kalibrace, sledování změn měřidel).
Bodová pole - Základní rozdělení, vytyčovací sítě, stabilizace bodového pole a součinnost s provozovatelem stavby, stabilizace, signalizace, ochrana.
Geometrický plán - Účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování.
Vytyčování staveb a hranic pozemků - Základní předpisy pro výstavbu, příprava vytyčovacích prací, podklady, přípravné práce pro vytyčení hranic pozemků z KN, postup vlastního vytyčení hranic pozemků a vyhotovení souhlasného prohlášení, stabilizace vlastnických hranic, vyhotovení geometrického plánu vytyčení hranic pozemku.
Stanovování ploch bytových a nebytových prostor - Definice bytových a nebytových prostor podle zákona, postup měření a vyhotovení dokumentace, standardizace určení ploch pole mezinárodních standardů, výsledná dokumentace a stanovení výměr zastavěných ploch.
Zápisy v KN, věcná břemena - Ustanovení OZ o zápisu budov do veřejných seznamů, budova na cizím pozemku, budova a právo stavby, zvláštnosti vyplývající ze zásady "superficies solo cedit", způsob zápisu práva staveb a služebností.
Povinnosti vlastníků - Povinnost vlastníků k informačnímu systému KN, povinnosti KN ve vztahu k vlastníkům, povinnosti státní správy a samosprávy, zákonná ustanovení, informační a publikační povinnost, veřejnost KN, dálkový přístup a nahlížení do KN.


Modul:
05 - Zpracování vzdělávacích modulů pro úředníky státní správy a místní samosprávy

Cílová skupina:
úředníci státní správy a místní samosprávy - pracovníci Stavebních úřadů a odborů, odborů životního prostředí, katastrálních úřadů a pracovišť, katastrálních inspektorátů, zaměstnanci ČÚZK a Zeměměřického úřadu, obecní zastupitele a pracovníci CzechPoint.
Koordinátor:
Ing. Jusuf Karavdič
Rozsah:
13 vyučovacích hodin – dva výukové dny
Místo konání:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby
Obsah:
Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor - závaznost katastru nemovitostí, vyhotovování a publicita veřejných listin, zásada "superficies solo cedit", právo stavby, právo služebnosti, vlastnická a jiná věcná práva, katastr nemovitostí jako veřejný seznam.
Státní mapové dílo - státní mapa odvozená, topografická mapa, digitální mapa veřejné správy, účelová katastrální mapa, technické mapy měst a obcí.
Obnova katastrálního operátu - účel a postup obnovy katastrálního operátu, technologie obnovy.
Geodetická část projektové dokumentace stavby - geometrický plán, vytyčení stavby, skutečné provedení stavby a jejich geodetická dokumentace.
Bodová pole (Groma, Geus, Kokeš) - základní dělení bodových polí, vytyčovací sítě a jejich stabilizace, signalizace a ochrana.
Národní geoinformační infrastruktura - Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorová data v ČR do roku 2020 ( dokument Ministerstva vnitra ČR).
Pozemkové knihy - zápisy právních vztahů do KN, druhy zápisů (vkladem, záznamem a poznámkou), postup zápisu, oznámení vlastníku o změnách, elektronická podání, věcná břemena, zápisy do KN a smlouvy o převodu nemovitostí.
Zastavěné území obce - katastrální území, ochranná pásma vedená v katastru.
Vypisování Výběrových řízení v geo-oborech - problematiky zadávání veřejných zakázek v oblasti zeměměřictví a geoinformatiky. Požadavky na přesnost dat, podmínky a možnosti jednotlivých druhů měření, specifikace výstupů.